หมู่บ้านแบบดั้งเดิมที่ได้รับการคุ้มครองแห่งประเทศจำนวน 181 แห่งในมณฑลยูนนาน


  

เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ผ่านมาทางรัฐได้ประกาศนโยบายสำหรับการคุ้มครองหมู่บ้านแห่งประเทศจีนจำนวนมากถึง 181 แห่ง ซึ่งในหมู่บ้านแบบดั้งเดิมเหล่านี้ ส่วนมากจะมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ด้วย ซึ่งบ้านอยู่อาศัย ประเพณีประจำท้องถิ่น ฯลฯของพวกเขานั้น จะเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่า หากไม่คุ้มครองไว้ เมื่อสูญหายจะไม่มีทางหากลับมาได้อีก อีกทั้ง วิวทิวทัศน์ในพิ้นที่แห่งนี้มีความสวยงามแบบดั้งเดิม ซึ่งความสวยงามเหล่านั้นทำให้ผู้ชมรู้สึกอยากจะ………..

เมืองคุนหมิง(3 แห่ง)

หมู่บ้านฝูอานตำบลจิ้นเฉิงอำเภอจิ้นหนิงเมืองคุณหมิง

ชุมชนหมู่บ้านยีจื้อเก๋อตำบลซีหยางอำเภอจิ้นหนิงเมืองคุณหมิง

หมู่บ้านเถียนป้าตำบลซวงเหออำเภอจิ้นหนิงเมืองคุณหมิง

เมืองฉวี่จิ้ง(1 แห่ง)

หมู่บ้านหวงถู่พอตำบลจิ้วเซี่ยนอำเภอหม่าหลงเมืองฉวี่จิ้ง

เมืองยู่ซี( 3 แห่ง)

หมู่บ้านหลายป่าวคางชุมชนหมู่บ้านล่อเหมยตำบลชิงหลงอำเภอหวาหนิงเมืองยู่ซี

หมู่บ้านเกอก่าชุมชนหมู่บ้านต้าซีตำบลถ่าเตี้ยนอำเภออ๋อซานเมืองยู่ซี

หมู่บ้านห่อพี๋ผ่าชุมชนหมู่บ้านหย่าหนีตำบลถ่าเตี้ยนอำเภออ๋อซานเมืองยู่ซี

เมืองป่าวซาน( 35 แห่ง)

หมู่บ้านหมางหลงตำบลหมางควนเขตหลงหยางเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านเสวิ่ยจ้ายตำบลเสวิ่ยจ้ายเขตหลงหยางเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านจงซานน้อยชุมชนหมู่บ้านปาเจียวหลินตำบลจิ้วเฉิงอำเเภอซือเตี้ยนเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านเหอซ่างเถียนตำบลจิ้วเฉิงอำเเภอซือเตี้ยนเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านต้าผิงจื่อชุมชนหมู่บ้านจิ้วเฉิงตำบลจิ้วเฉิงอำเเภอซือเตี้ยนเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านเซี่ยมู่เหล่าหยวนชุมชนมู่เหล่าหยวนตำบลมู่เหล่าหยวนอำเเภอซือเตี้ยนเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านอูยี่ใหญ่ตำบลหยาวกวนอำเเภอซือเตี้ยนเมืองป่าวซาน

ชุมชนหมู่บ้านเขตเหอซีตำบลเตียนทานอำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

ชุมชนหมู่บ้านเขตต้าจวงตำบลเหอซุ่นอำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

ชุมชนหมู่บ้านเขตหล่างผู่ตำบลดอกบัวอำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านป้าพ่ายชุมชนหมู่บ้านเขตหมินถวนตำบลดอกบัวอำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านสระบัวชุมชนหมู่บ้านเขตเซียวจวงตำบลดอกบัวอำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

ชุมชนหมู่บ้านเขตต้าถางตำบลเจี้ยเถิวอำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

ชุมชนหมู่บ้านเขตต้าหยวนจื่อตำบลเจี้ยเถิวอำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านศือเฉียงตำบลเจี้ยเเถิวอำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านหว่านหยาวชุมชนหมู่บ้านเขตซานเหลียนตำบลหม่าจ้านอำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านเฉียวเถิวชุมชนหมู่บ้านเขตหล่าวเฉียวเถิวตำบลหมางป้างอำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านป่ายเหยียนศือชุมชนหมู่บ้านเขตจงถางตำบลหมิงกวางอำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านลิ่นเจียจ้ายชุมชนหมู่บ้านเขตเหลียงหยิงตำบลชิงเสวิ่ยอำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านเจิ้นยี่กวนชุมชนหมู่บ้านเขตเหลียงหยิงตำบลชิงเสวิ่ยอำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านชิงเฉียวตำบลฉวีศืออำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

บ้านหยางเจียจ้ายหมู่บ้านลู่ซานตำบลอู่เหออำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านหลงศ่าชุมชนหมู่บ้านหลงศ่าตำบลซินหวาอำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านจงหยิงตำบลจงเหออำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านเหมิงป้างตำบลเซี่ยงต๋าอำเภอหลงหลิงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านเถ่เจี้ยงจ้ายตำบลต้าเถียนป้าอำเภอชังหนิงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านวังเจียชิงชุมชนหมู่บ้านซินฉ่างตำบลเกิ่วเจอำเภอชังหนิงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านหล่าวเจจื่อชุมชนหมู่บ้านเกิ่วเจตำบลเกิ่วเจอำเภอชังหนิงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านต้าเสวิ่ยจิ่งชุมชนหมู่บ้านจูซานตำบลจีเฟิยเอำเภอชังหนิงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านหมาวจ้ายตำบลข่าซืออำเภอชังหนิงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านซิ่วหย่าชุมชนหมู่บ้านเปี่ยนหว่าตำบลเคอเจอำเภอชังหนิงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านสวีเจียจ้ายชุมชนหมู่บ้านหมิงหวาตำบลหม่างเสวิ่ยอำเภอชังหนิงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านพ่าสวี้ตำบลวานเตี้ยนอำเภอชังหนิงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านหลี่มู่ตำบลเวินฉวนอำเภอชังหนิงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านจื่อหยวนชุมชนหมู่บ้านหยางเจตำบลจูเจอำเภอชังหนิงเมืองป่าวซาน

เมืองจาวทง (3 แห่ง)

หมู่บ้านศวินหลงตำบลศ่าหยูเขตจาวหยางเมืองจาวทง

หมู่บ้านฟาต๋าตำบลหลอข่านอำเภอเจิ้นศงเมืองจาวทง

หมู่บ้านเฟิ่งจู้ตำบลหลอข่านอำเภอเจิ้นศงเมืองจาวทง

เมืองลี่เจียง ( 31 แห่ง )

หมู่บ้านอู่ป้าหลี่ชุมชนหมู่บ้านยี่ซินตำบลจินอานเขตกู่เฉิงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านฉี่เหลียงชุมชนหมู่บ้านเหลียงเหม่ยตำบลจินซานเขตกู่เฉิงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านตงกวนชุมชนหมู่บ้านก้งเหอตำบลชีเหอเขตกู่เฉิงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านหนานซีชุมชนหมู่บ้านก้งเหอตำบลชีเหอเขตกู่เฉิงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านจงผายชุมชนหมู่บ้านอู่เฟิงตำบลชีเหอเขตกู่เฉิงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านซ่างชุมชนหมู่บ้านซินหมินตำบลชีเหอเขตกู่เฉิงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านเซี่ยชุมชนหมู่บ้านซินหมินตำบลชีเหอเขตกู่เฉิงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านจินอานชุมชนหมู่บ้านหยางเจี้ยนตำบลชีเหอเขตกู่เฉิงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านจงซิ่นชุมชนหมู่บ้านเขตหวางซานถนนซู่เหอเขตกู่เฉิงเมืองลี่เจียง

ชุมชนหมู่บ้านหลงฉวนถนนซู่เหอเขตกู่เฉิงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านเซี่ยงหยางชุมชนหมู่บ้านตงเจียงถนนเวิ๋นฮว่าเขตกู่เฉิงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านยู่หูชุมชนหมู่บ้านยู่หูตำบลป่ายซาอำเภอยู่หลงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านอู่มู่ชุมชนหมู่บ้านอู่มู่ตำบลป่าวซานอำเภอยู่หลงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านหยิงผานชุมชนหมู่บ้านเผยเหลียงตำบลต้าจวี้อำเภอยู่หลงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านเซี่ยเหอเซี่ยซู่เหอชุมชนหมู่บ้านอู่ไถตำบลหวางซานอำเภอยู่หลงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านเหมยจื่อชุมชนหมู่บ้านไห่ตงตำบลลาซื่ออำเภอยู่หลงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านเฟิงล่อชุมชนหมู่บ้านไห่หนานตำบลลาซื่ออำเภอยู่หลงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านหยูล่อชุมชนหมู่บ้านจี๋หยูตำบลลาซื่ออำเภอยู่หลงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านต่าหยูชุมชนหมู่บ้