หมู่บ้านแบบดั้งเดิมที่ได้รับการคุ้มครองแห่งประเทศจำนวน 181 แห่งในมณฑลยูนนาน


  

เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ผ่านมาทางรัฐได้ประกาศนโยบายสำหรับการคุ้มครองหมู่บ้านแห่งประเทศจีนจำนวนมากถึง 181 แห่ง ซึ่งในหมู่บ้านแบบดั้งเดิมเหล่านี้ ส่วนมากจะมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ด้วย ซึ่งบ้านอยู่อาศัย ประเพณีประจำท้องถิ่น ฯลฯของพวกเขานั้น จะเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่า หากไม่คุ้มครองไว้ เมื่อสูญหายจะไม่มีทางหากลับมาได้อีก อีกทั้ง วิวทิวทัศน์ในพิ้นที่แห่งนี้มีความสวยงามแบบดั้งเดิม ซึ่งความสวยงามเหล่านั้นทำให้ผู้ชมรู้สึกอยากจะ………..

เมืองคุนหมิง(3 แห่ง)

หมู่บ้านฝูอานตำบลจิ้นเฉิงอำเภอจิ้นหนิงเมืองคุณหมิง

ชุมชนหมู่บ้านยีจื้อเก๋อตำบลซีหยางอำเภอจิ้นหนิงเมืองคุณหมิง

หมู่บ้านเถียนป้าตำบลซวงเหออำเภอจิ้นหนิงเมืองคุณหมิง

เมืองฉวี่จิ้ง(1 แห่ง)

หมู่บ้านหวงถู่พอตำบลจิ้วเซี่ยนอำเภอหม่าหลงเมืองฉวี่จิ้ง

เมืองยู่ซี( 3 แห่ง)

หมู่บ้านหลายป่าวคางชุมชนหมู่บ้านล่อเหมยตำบลชิงหลงอำเภอหวาหนิงเมืองยู่ซี

หมู่บ้านเกอก่าชุมชนหมู่บ้านต้าซีตำบลถ่าเตี้ยนอำเภออ๋อซานเมืองยู่ซี

หมู่บ้านห่อพี๋ผ่าชุมชนหมู่บ้านหย่าหนีตำบลถ่าเตี้ยนอำเภออ๋อซานเมืองยู่ซี

เมืองป่าวซาน( 35 แห่ง)

หมู่บ้านหมางหลงตำบลหมางควนเขตหลงหยางเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านเสวิ่ยจ้ายตำบลเสวิ่ยจ้ายเขตหลงหยางเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านจงซานน้อยชุมชนหมู่บ้านปาเจียวหลินตำบลจิ้วเฉิงอำเเภอซือเตี้ยนเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านเหอซ่างเถียนตำบลจิ้วเฉิงอำเเภอซือเตี้ยนเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านต้าผิงจื่อชุมชนหมู่บ้านจิ้วเฉิงตำบลจิ้วเฉิงอำเเภอซือเตี้ยนเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านเซี่ยมู่เหล่าหยวนชุมชนมู่เหล่าหยวนตำบลมู่เหล่าหยวนอำเเภอซือเตี้ยนเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านอูยี่ใหญ่ตำบลหยาวกวนอำเเภอซือเตี้ยนเมืองป่าวซาน

ชุมชนหมู่บ้านเขตเหอซีตำบลเตียนทานอำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

ชุมชนหมู่บ้านเขตต้าจวงตำบลเหอซุ่นอำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

ชุมชนหมู่บ้านเขตหล่างผู่ตำบลดอกบัวอำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านป้าพ่ายชุมชนหมู่บ้านเขตหมินถวนตำบลดอกบัวอำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านสระบัวชุมชนหมู่บ้านเขตเซียวจวงตำบลดอกบัวอำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

ชุมชนหมู่บ้านเขตต้าถางตำบลเจี้ยเถิวอำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

ชุมชนหมู่บ้านเขตต้าหยวนจื่อตำบลเจี้ยเถิวอำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านศือเฉียงตำบลเจี้ยเเถิวอำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านหว่านหยาวชุมชนหมู่บ้านเขตซานเหลียนตำบลหม่าจ้านอำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านเฉียวเถิวชุมชนหมู่บ้านเขตหล่าวเฉียวเถิวตำบลหมางป้างอำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านป่ายเหยียนศือชุมชนหมู่บ้านเขตจงถางตำบลหมิงกวางอำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านลิ่นเจียจ้ายชุมชนหมู่บ้านเขตเหลียงหยิงตำบลชิงเสวิ่ยอำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านเจิ้นยี่กวนชุมชนหมู่บ้านเขตเหลียงหยิงตำบลชิงเสวิ่ยอำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านชิงเฉียวตำบลฉวีศืออำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

บ้านหยางเจียจ้ายหมู่บ้านลู่ซานตำบลอู่เหออำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านหลงศ่าชุมชนหมู่บ้านหลงศ่าตำบลซินหวาอำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านจงหยิงตำบลจงเหออำเภอเถิงชงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านเหมิงป้างตำบลเซี่ยงต๋าอำเภอหลงหลิงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านเถ่เจี้ยงจ้ายตำบลต้าเถียนป้าอำเภอชังหนิงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านวังเจียชิงชุมชนหมู่บ้านซินฉ่างตำบลเกิ่วเจอำเภอชังหนิงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านหล่าวเจจื่อชุมชนหมู่บ้านเกิ่วเจตำบลเกิ่วเจอำเภอชังหนิงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านต้าเสวิ่ยจิ่งชุมชนหมู่บ้านจูซานตำบลจีเฟิยเอำเภอชังหนิงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านหมาวจ้ายตำบลข่าซืออำเภอชังหนิงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านซิ่วหย่าชุมชนหมู่บ้านเปี่ยนหว่าตำบลเคอเจอำเภอชังหนิงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านสวีเจียจ้ายชุมชนหมู่บ้านหมิงหวาตำบลหม่างเสวิ่ยอำเภอชังหนิงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านพ่าสวี้ตำบลวานเตี้ยนอำเภอชังหนิงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านหลี่มู่ตำบลเวินฉวนอำเภอชังหนิงเมืองป่าวซาน

หมู่บ้านจื่อหยวนชุมชนหมู่บ้านหยางเจตำบลจูเจอำเภอชังหนิงเมืองป่าวซาน

เมืองจาวทง (3 แห่ง)

หมู่บ้านศวินหลงตำบลศ่าหยูเขตจาวหยางเมืองจาวทง

หมู่บ้านฟาต๋าตำบลหลอข่านอำเภอเจิ้นศงเมืองจาวทง

หมู่บ้านเฟิ่งจู้ตำบลหลอข่านอำเภอเจิ้นศงเมืองจาวทง

เมืองลี่เจียง ( 31 แห่ง )

หมู่บ้านอู่ป้าหลี่ชุมชนหมู่บ้านยี่ซินตำบลจินอานเขตกู่เฉิงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านฉี่เหลียงชุมชนหมู่บ้านเหลียงเหม่ยตำบลจินซานเขตกู่เฉิงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านตงกวนชุมชนหมู่บ้านก้งเหอตำบลชีเหอเขตกู่เฉิงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านหนานซีชุมชนหมู่บ้านก้งเหอตำบลชีเหอเขตกู่เฉิงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านจงผายชุมชนหมู่บ้านอู่เฟิงตำบลชีเหอเขตกู่เฉิงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านซ่างชุมชนหมู่บ้านซินหมินตำบลชีเหอเขตกู่เฉิงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านเซี่ยชุมชนหมู่บ้านซินหมินตำบลชีเหอเขตกู่เฉิงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านจินอานชุมชนหมู่บ้านหยางเจี้ยนตำบลชีเหอเขตกู่เฉิงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านจงซิ่นชุมชนหมู่บ้านเขตหวางซานถนนซู่เหอเขตกู่เฉิงเมืองลี่เจียง

ชุมชนหมู่บ้านหลงฉวนถนนซู่เหอเขตกู่เฉิงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านเซี่ยงหยางชุมชนหมู่บ้านตงเจียงถนนเวิ๋นฮว่าเขตกู่เฉิงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านยู่หูชุมชนหมู่บ้านยู่หูตำบลป่ายซาอำเภอยู่หลงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านอู่มู่ชุมชนหมู่บ้านอู่มู่ตำบลป่าวซานอำเภอยู่หลงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านหยิงผานชุมชนหมู่บ้านเผยเหลียงตำบลต้าจวี้อำเภอยู่หลงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านเซี่ยเหอเซี่ยซู่เหอชุมชนหมู่บ้านอู่ไถตำบลหวางซานอำเภอยู่หลงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านเหมยจื่อชุมชนหมู่บ้านไห่ตงตำบลลาซื่ออำเภอยู่หลงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านเฟิงล่อชุมชนหมู่บ้านไห่หนานตำบลลาซื่ออำเภอยู่หลงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านหยูล่อชุมชนหมู่บ้านจี๋หยูตำบลลาซื่ออำเภอยู่หลงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านต่าหยูชุมชนหมู่บ้[FS:Page]านจวินเหลียงตำบลลาซื่ออำเภอยู่หลงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านเหม่ยฉวนชุมชนหมู่บ้านเหม่ยฉวนตำบลลาซื่ออำเภอยู่หลงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านหนานหย่าวชุมชนหมู่บ้านหนานหย่าวตำบลลาซื่ออำเภอยู่หลงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านถู่กวนชุมชนหมู่บ้านซินเหลียนตำบลหลงผานอำเภอยู่หลงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านหงเวิ๋นชุมชนหมู่บ้านซิงเวิ๋นตำบลหลงผานอำเภอยู่หลงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านจู๋หยวนชุมชนหมู่บ้านต้าซินตำบลศือกู่อำเภอยู่หลงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านศือจือชุมชนหมู่บ้านเหยินเหอตำบลศือกู่อำเภอยู่หลงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านไห่หลอชุมชนหมู่บ้านศือกู่ตำบลศือกู่อำเภอยู่หลงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านหลงหวาชุมชนหมู่บ้านซื่อหวาตำบลศือเถิวอำเภอยู่หลงเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านที่สองซวงเห่อชุมชนหมู่บ้านซวงเห่อตำบลลิ่วเต๋ออำเภอหยงเซิ่งเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านชุ่ยหูชุมชนหมู่บ้านชุ่ยหูตำบลซานชวนอำเภอหยงเซิ่งเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านเหยิวหมี่ชนหมู่บ้านเจียเจิ๋ยตำบลลาป๋ออำเภอหนิงล่างเมืองลี่เจียง

หมู่บ้านหว่าลาเป๋ชุมชนหมู่บ้านเวินฉวนตำบลหยงหนิงอำเภอหนิงล่างเมืองลี่เจียง

เมืองผู่เอ่อ ( 12 แห่ง)

หมู่บ้านต้าจ้ายชุมชนหมู่บ้านขุยเหนิงตำบลเหลียนจูอำเภอม่อเจียงเมืองผู่เอ่อ

หมู่บ้านผิงจ่างซ่างชุมชนหมู่บ้านเวิ๋นผูตำบลเหมิงต้าอำเภอเจิ้นหยวนเมืองผู่เอ่อ

กลุ่มป๋อเป๋จ้ายหมู่บ้านมอเติ่งตำบลก๋อชิ่งอำเภอเจียงเฉิงเมืองผู่เอ่อ

หมู่บ้านผิงจ่างซ่างชุมชนหมู่บ้านเวิ๋นผูตำบลเหมิงต้าอำเภอเจิ้นหยวนเมืองผู่เอ่อ

หมู่บ้านต้าชิงซู่ชุมชนหมู่บ้านเจิ่งต่งตำบลเจิ่งต่งอำเภอเจียงเฉิงเมืองผู่เอ่อ

หมู่บ้านหล่าวป๋อจ้ายชุมชนหมู่บ้านเจิ่งต่งตำบลเจิ่งต่งอำเภอเจียงเฉิงเมืองผู่เอ่อ

หมู่บ้านลี่เชี่ยวพอชุมชนหมู่บ้านเจิ่งต่งตำบลเจิ่งต่งอำเภอเจียงเฉิงเมืองผู่เอ่อ

หมู่บ้านหมามู่ซู่ชุมชนหมู่บ้านเจิ่งต่งตำบลเจิ่งต่งอำเภอเจียงเฉิงเมืองผู่เอ่อ

หมู่บ้านหลงซ่วยชุมชนหมู่บ้านไห่ตงตำบลหมางซิ่นอำเภอเมิ่งเหลียนเมืองผู่เอ่อ

หมู่บ้านชนเผ่าไต่ชุมชนหมู่บ้านหมางเจตำบลน่ายวิ๋นอำเภอเมิ่งเหลียนเมืองผู่เอ่อ

หมู่บ้านเหมิ่งว่ายชุมชนหมู่บ้านหมางจ่างตำบลน่ายวิ๋นอำเภอเมิ่งเหลียนเมืองผู่เอ่อ

กลุ่มเวิงจีชุมชนหมู่บ้านหมางจิ่งตำบลฮุ่ยหมินหมินจู๋อำเภอหลานชังเมืองผู่เอ่อ

เมืองหลินชัง ( 10 แห่ง)

หมู่บ้านจงซินชุมชนหมู่บ้านชิงหวาตำบลซือหลี่อำเภอเฟิ่งชิ่งเมืองหลินชัง

หมู่บ้านเวิ๋นเฟิงตำบลต้าจ้ายอำเภอหยูนเมืองหลินชัง

เขตชุมชนหมู่บ้านม่าวหลานตำบลม่าวหลานอำเภอหยูนเมืองหลินชัง

หมู่บ้านปางซิ่นตำบลซิ่งฝูอำเภอหยูนเมืองหลินชัง

หมู่บ้านต้าหมางเจี่ยนชุมชนหมู่บ้านหมางตุ้ยตำบลต้าซานอำเภอหยงเต๋อเมืองหลินชัง

หมู่บ้านจิ้วเฉิงชุมชนหมู่บ้านหมางล่าตำบลหยงคางอำเภอหยงเต๋อเมืองหลินชัง

หมู่บ้านหมางถวนชุมชนหมู่บ้านเหมิ่งติ้งอำเภอเมืองปกครองตนเองชนเผ่าไต่เขตเกิ่งหม่าเมืองหลินชัง

หมู่บ้านหูกว่างตำบลหมางข่าอำเภอชังหยวนเมืองหลินชัง

หมู่บ้านหยงเตี่ยนชุมชนหมู่บ้านหมางป่ายตำบลเหมิงต๋งอำเภอชังหยวนเมืองหลินชัง

หมู่บ้านหยงย่างชุมชนหมู่บ้านหมางป่ายตำบลเหมิงต๋งอำเภอชังหยวนเมืองหลินชัง

เมืองฉู่ศง ( 8 แห่ง)

หมู่บ้านหยี่เขิ่วควาตำบลจื่ออู่อำเภอเมืองฉู่ศงเมืองเขตปกครองตนเองฉู่ศงชนเผ่าหยี

หมู่บ้านเจียงพอต้าชุมชนหมู่บ้านเจียงพอตำบลเจียงพออำเภอเมิ๋วติ้งเมืองฉู่ศง

หมู่บ้านมู่กาวกู่ชุมชนหมู่บ้านผิงตี้ตำบลป่ายลู่อำเภออู่ติ้งเมืองฉู่ศง

หมู่บ้านต้าซียี่ชุมชนหมู่บ้านต้าซียี่ตำบลฟาวออำเภออู่ติ้งเมืองฉู่ศง

หมู่บ้านใหญ่หยี่ยีชุมชนหมู่บ้านหยี่ยีตำบลหยี่ยีอำเภออู่ติ้งเมืองฉู่ศง

หมู่บ้านว่านเต๋อชุมชนหมู่บ้านว่านเต๋อตำบลว่านเต๋ออำเภออู่ติ้งเมืองฉู่ศง

หมู่บ้านเลี่ยนเซี่ยงกวนตำบลจินซานอำเภอลู่เฟิงเขตปกครองตนเองเมืองฉู่ศงชนเผ่าขาว

หมู่บ้านเฮิยจิ้งชุมชนหมู่บ้านเฮิยจิ้งตำบลเฮิยจิ้งอำเภอลู่เฟิงเมืองฉู่ศง

เมืองแม่น้ำแดง ( 11 แห่ง)

หมู่บ้านเฉียนเจียวานชุมชนหมู่บ้านเสี่ยวหลงถานตำบลหนานจวงอำเภอเจี้ยนเสวิ่ยเมืองแม่น้ำแดง

หมู่บ้านอาหว่าจ้ายชุมชนหมู่บ้านป่ายเจียหยิงตำบลซีจวงอำเภอเจี้ยนเสวิ่ยเมืองแม่น้ำแดง

หมู่บ้านฮวงตี้ชุมชนหมู่บ้านฮวงตี้ตำบลซีจวงอำเภอเจี้ยนเสวิ่ยเมืองแม่น้ำแดง

หมู่บ้านหม่าฝ่างชุมชนหมู่บ้านหม่าฝ่างตำบลซีจวงอำเภอเจี้ยนเสวิ่ยเมืองแม่น้ำแดง

หมู่บ้านเป้ยก้งชุมชนหมู่บ้านทากว่างตำบลซีจวงอำเภอเจี้ยนเสวิ่ยเมืองแม่น้ำแดง

หมู่บ้านเตี๋ยหมู่หลงชุมชนหมู่บ้านเตี๋ยหมู่หลงตำบลหนิวเจอำเภอศือผิงเมืองแม่น้ำแดง

หมู่บ้านทาล่าชุมชนหมู่บ้านทาล่าตำบลหนิวเจอำเภอศือผิงเมืองแม่น้ำแดง

หมู่บ้านยี่เฮยจี๋ชุมชนหมู่บ้านยี่เฮยจี๋ตำบลหนิวเจอำเภอศือผิงเมืองแม่น้ำแดง

หมู่บ้านมู่ซ่านชุมชนหมู่บ้านเสวิ่ยกวาชงตำบลซ่าวชงอำเภอศือผิงเมืองแม่น้ำแดง

หมู่บ้านเสวิ่ยกวาชงชุมชนหมู่บ้านเสวิ่ยกวาชงตำบลซ่าวชงอำเภอศือผิงเมืองแม่น้ำแดง

หมู่บ้านตงเหมินเจตำบลยี่ซ่าอำเภอแม่น้ำแดงเมืองปกครองตนเองชนเผ่าหยี่กับชนเผ่าฮาหนี่แถบแม่น้ำแดง

มืองเวิ๋นซาน ( 5 แห่ง )

หมู่บ้านพีศ่าตำบลจื่อล่าอำเภอเยี่ยนซานเมืองเวิ๋นซาน

หมู่บ้านศือเป๋ตำบลเวินหลิวอำเภอชิวเป่ยเมืองเวิ๋นซาน

หมู่บ้านเหอเปียนตำบลเย่จื่ออำเภอชิวเป่ยเมืองเวิ๋นซาน

หมู่บ้านซ่างหมี่ฮาชุมชนหมู่บ้านเวิ่ยซีตำบลจื่อไท่อำเภอกว่างหนานเมืองเวิ๋นซาน

หมู่บ้านเซี่ยหมี่ฮาชุมชนหมู่บ้านเวิ่ยซีตำบลจื่อไท่อำเภอกว่างหนานเมืองเวิ๋นซาน

เมืองสิบสองปันนา ( 6 แห่ง )

หมู่บ้านม่านจิ่งป่าวชุมชนหมู่บ้านม่านจ่างจ่ายตำบลก่าศ่าอำเภอเมืองจิ่งหงเมืองเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา

หมู่บ้านเหมิ่งหม่านชุมชนหมู่บ้านต้าฮวงป้าตำบลต้าตู้ก่างอำเภอเมืองจิ่งหเมืองเขตปก ครองตนเองสิบสองปันนา

หมู่บ้านเก่าปาข่าชุมชนหมู่บ้านปาหย่าตำบลชนเผ่าจีน่อ อำเภอเมืองจิ่งหงเมืองเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา

หมู่บ้านปาย่าจงชุมชนหมู่บ้านปาย่า[FS:Page]ตำบลชนเผ่าจีน่ออำเภอเมืองจิ่งหงเมืองเขต ปกครองตนเองสิบสองปันนา

หมู่บ้านจาลี๋ชุมชนหมู่บ้านปาย่าตำบลชนเผ่าจีน่ออำเภอเมืองจิ่งหงเมืองเขต ปกครองตนเองสิบสองปันนา

หมู่บ้านม่านหลงเล่อตำบลเหมิ่งล่าอำเภอเหมิ่งล่าเมืองเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา

เมืองต้าลี่ ( 33 แห่ง)

หมู่บ้านซวงหลางตำบลซวงหลางอำเภอเมืองต้าหลี่เมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่ชนเผ่าขาว

หมู่บ้านเป่ยทางเทียนชุมชนหมู่บ้านเฟิงเห่อตำบลเฟิ่งหยี่อำเภอเมืองต้าหลี่เมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่

ุมชนหมู่บ้านชิงศ่อตำบลซ่างกวนอำเภอเมืองต้าหลี่เมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่

หมู่บ้านซาลี่มู่ชุมชนหมู่บ้านอู่หลี่เฉียวตำบลหยินเฉียวอำเภอเมืองต้าหลี่เมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่

ชุมชนหมู่บ้านซ่างเจตำบลชังซานซีอำเภอย่างปี้เมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่

ชุมชนหมู่บ้านหล่าวจ้าวตำบลโจวเฉิงอำเภอปินชวนเมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่

ชุมชนหมู่บ้านโจวเฉิงตำบลโจวเฉิงอำเภอปินชวนเมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่

หมู่บ้านเวิ๋นเซิ่งเจตำบลมี่จื่ออำเภอหมี่ตู้เมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่ชนเผ่าขาว

หมู่บ้านหู่เจชุมชนหมู่บ้านหู่เจตำบลป่าวหวาอำเภอหนานเจี้ยนเมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่

หมู่บ้านเก่าชุมชนหมู่บ้านซาล่อตำบลกงหลั่งอำเภอหนานเจี้ยนเมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่

หมู่บ้านเซี่ยงหยางชุมชนหมู่บ้านถนนหนานเจี้ยนตำบลหนานเจี้ยนอำเภอหนานเจี้ยนเมืองเขตปกครองตน เองต้าหลี่

หมู่บ้านเฮิยเมอจวีชุมชนหมู่บ้านหงชิงตำบลอู๋เลี่ยงซานอำเภอหนานเจี้ยนเมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่

หมู่บ้านจ่อมู่หลั่งชุมชนหมู่บ้านซินเซิ่งตำบลต้าชางอำเภอเวิ่ยซานเมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่ชนเผ่าขาว

หมู่บ้านชิงหยูนตำบลหม่าอานซานอำเภอเวิ่ยซานเมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่ชนเผ่าขาว

หมู่บ้านอาต่อตำบลเมี่ยวเจอำเภอเวิ่ยซานเมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่ชนเผ่าขาว

หมู่บ้านซานถ่าชุมชนหมู่บ้านเหมิงศือตำบลเมี่ยวเจอำเภอเวิ่ยซานเมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่

หมู่บ้านหุยฮุยเติงชุมชนหมู่บ้านหยงเซิ่งตำบลหยงเจี้ยนอำเภอเวิ่ยซานเมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่

หมู่บ้านใหญ่ชุมชนหมู่บ้านเจี่ยนฉาวตำบลเจี่ยนฉาวอำเภอหยูนหลงเมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่ชนเผ่าขาว

หมู่บ้านเปี่ยวชุมชนหมู่บ้านเปี่ยวตำบลเหมียวเวิ๋ยลี่ซู่อำเภอหยูนหลงเมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่ชนเผ่าขาว

หมู่บ้านซงผิงตำบลเหมียวเวิ๋ยลี่ซู่อำเภอหยูนหลงเมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่ชนเผ่าขาว

หมู่บ้านต้าต๋าเซ่อชุมชนหมู่บ้านปาวหลอตำบลฉางซินอำเภอหยูนหลงเมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่ชนเผ่าขาว

ชุมชนหมู่บ้านฉ่าวเจี้ยนตำบลฉ่าวเจี้ยนอำเภอหยูนหลงเมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่

หมู่บ้านปี้หยูนชุมชนหมู่บ้านปี้หยูนตำบลจื่อปี้หูอำเภอเอ่อหยวนเมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่

หมู่บ้านหลงเหมินตำบลเตี้ยนหนานอำเภอเจี้ยนชวนเมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่ชนเผ่าขาว

หมู่บ้านเทียนหม่าตำบลเตี้ยนหนานอำเภอเจี้ยนชวนเมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่ชนเผ่าขาว

หมู่บ้านเซี่ยงหูตำบลจินหวาอำเภอเจี้ยนชวนเมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่ชนเผ่าขาว

ชุมชนหมู่บ้านซางหลิ่งตำบลจินหวาอำเภอเจี้ยนชวนเมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่ชนเผ่าขาว

ชุมชนหมู่บ้านซีจ่ายตำบลหม่าเติงอำเภอเจี้ยนชวนเมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่

หมู่บ้านเหอยี่ตำบลจินตุนอำเภอเห้อชิ่งเมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่ชนเผ่าขาว

หมู่บ้านใหญ่หลิงตี้ชุมชนหมู่บ้านหลิงตี้ตำบลลิ่วเห่ออำเภอเห้อชิ่งเมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่ชนเผ่าขาว

หมู่บ้านฉางเถิวตำบลซงกุ้ยอำเภอเห้อชิ่งเมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่ชนเผ่าขาว

หมู่บ้านจวินหยิงชุมชนหมู่บ้านหลงจูตำบลซงกุ้ยอำเภอเห้อชิ่งเมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่ชนเผ่าขาว

ชุมชนหมู่บ้านซินหวาตำบลฉ่าวไห่อำเภอเห้อชิ่งเมืองเขตปกครองตนเองต้าหลี่

เมืองเต๋อหง ( 7 แห่ง)

หมู่บ้านปางตู๋ตำบลเหอซีอำเภอเหลียงเหอเมืองเขตปกครองตนเองเต๋อหงชนเผ่าไต่กับชนเผ่าจิ่งพอ

หมู่บ้านใหญ่ต้าจ้ายชุมชนหมู่บ้านจิ้วเฉิงตำบลจิ้วเฉิงอำเภอหยิงเจียงเมืองเขตปกครองตนเองเต๋อหงชนเผ่าไต่กับ ชนเผ่าจิ่งพอ

หมู่บ้านหมางหยูนตำบลไท่ผิงอำเภอหยิงเจียงเมืองเขตปกครองตนเองเต๋อหงชนเผ่าไต่กับชนเผ่าจิ่งพอ

หมู่บ้านหมางเป๋ชุมชนหมู่บ้านฝานเหมิ่งตำบลซินเฉิงอำเภอหยิงเจียงเมืองเขตปกครองตนเองเต๋อหงชนเผ่าไต่กับชนเผ่าจิ่งพอ

หมู่บ้านเซี่ยวถางชุมชนหมู่บ้านจีน่าตำบลจีน่าอำเภอหยิงเจียงเมืองเขตปกครองตนเองเต๋อหง 

หมู่บ้านน่งมือชุมชนหมู่บ้านเฟิ่งผิงตำบลเฟิ่งผิงอำเภอเมืองหมางเมืองเขตปกครองตนเองเต๋อหง 

หมู่บ้านเหมิ่งก่าชุมชนหมู่บ้านเหมิ่งก่าตำบลเหมิ่งก่าอำเภอเมืองหมางเมืองเขตปกครองตนเองเต๋อหง 

เมืองนู่เจียง ( 1 แห่ง)

หมู่บ้านหลู่จู่ตำบลหลู่จ่างอำเภอเมืองหลูเสวิ่ยเมืองเขตปกครองตนเองนู่เจียงชนเผ่าลี่ซู่ 

มืองตี๋ชิ่ง ( 12 แห่ง)

หมู่บ้านเศี่ยวเจจื่อตำบลเจี้ยนถางอำเภอเมืองแชงกรีล่าเมืองเขตปกครองตนเองตี๋ชิ่งชนเผ่าธิเบต

หมู่บ้านป่ายตี้ตำบลซานป้าอำเภอเมืองแชงกรีล่าเมืองเขตปกครองตนเองตี๋ชิ่งชนเผ่าธิเบต

ชุมชนหมู่บ้านมู่หลู่ตำบลเก๋อจ่านอำเภอเมืองแชงกรีล่าเมืองตี๋ชิ่ง

หมู่บ้านเจียงพอชุมชนหมู่บ้านเจียงพอตำบลฝอซานอำเภอเมืองเต๋อชินเมืองตี๋ชิ่ง

ชุมชนหมู่บ้านต้าชนตำบลทอติ่งอำเภอเมืองเต๋อชินเมืองตี๋ชิ่ง

ชุมชนหมู่บ้านเศียย่อตำบลเศียย่ออำเภอเมืองเต๋อชินเมืองตี๋ชิ่ง

หมู่บ้านเจ๋ยี่ตำบลปาตี๋อำเภอเมืองเหวิยซีเมืองเขตปกครองตนเองตี๋ชิ่งชนเผ่าธิเบต

หมู่บ้านป่ายพ่าถางชุมชนหมู่บ้านหยงชนตำบลป่าวเหออำเภอเมืองเหวิยซีเมืองเขตปกครองตนเองตี๋ชิ่งชนเผ่าธิเบต

กลุ่มที่หนึ่งและที่สองหมู่บ้านถ่าเฉิงชุมชนหมู่บ้านถ่าเฉิงตำบลถ่าเฉิงอำเภอเมืองเหวิยซีเมืองเขตปกครองตนเอง ตี๋ชิ่งชนเผ่าธิเบต

หมู่บ้านฟู่ชวนตำบลเหวิยเติงอำเภอเมืองเหวิยซีเมืองเขตปกครองตนเองตี๋ชิ่งชนเผ่าธิเบต

หมู่บ้านเย่จีตำบลเย่จีอำเภอเมืองเหวิยซีเมืองเขตปกครองตนเองตี๋ชิ่งชนเผ่าธิ[FS:Page]เบต

หมู่บ้านทอล่อติ่งชุมชนหมู่บ้านถ่าเฉิงตำบลถ่าเฉิงอำเภอเมืองเหวิยซีเมืองตี๋ชิ่งชนเผ่าธิเบต